Blog

ክፍል-1 ንብረት ምንድነው?

ንብረት ማለት የሚንቀሳቀስ ወይም የማይንቀሳቀስ ሆኖ በአንድ ግልሰብ፣ ድርጅት፣ ማህበር፣ በህዝብ ወይም በመንግስት ባለቤትነት የተመዘገበ እና ዋጋ ሊያወጣ የሚችል ሀብት ማለት ነው፡፡ ንብረት በብዙ ምድብ

Read More »